A.P.E. Företags Service AB:s Integritetspolicy

A.P.E. företags service AB värnar om den personliga integriteten och är mån om att personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt vis. Syftet med denna Integritetspolicy är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss uppmanar vi dig att först läsa denna Integritetspolicy som omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur dessa inhämtats.

Personuppgifter vi behandlar

A.P.E. företags service AB behandlar olika kategorier av personuppgifter i ett antal olika sammanhang. En stor del av vår kommunikation sker via telefon och e-post, vilket i princip alltid innebär en behandling av personuppgifter. Genom att skicka e-postmeddelanden eller ringa till oss lämnas i de flesta fall personuppgifter som går att hänföra till en eller flera enskilda personer.
Beroende på din relation till A.P.E. företags service AB kan exempelvis någon av följande kategorier av personuppgifter komma att inhämtas:

 • Identifieringsinformation: t.ex. födelsedatum/personnummer, passuppgifter. – Kontaktuppgifter: t.ex. namn, titel, adress, telefonnummer och e-postadress. – Faktureringsinformation: t.ex. kontonummer och skatteinformation.
 • CV med utförda utbildningar, betyg, referenser samt övriga handlingar som inges i ett rekryteringsförfarande.
 • Information om produkter/tjänster: Detaljer rörande de produkter/tjänster du köpt alternativt visat intresse att köpa.
 • Uppgifter som krävs för programmering av kassaregister/betalterminal. Beställning av trycksaker, finansiering, licenser och inlösenavtal.
 • IP-adress, cookies och övrig trafikdata, samt
 • Bilder.

Personuppgifterna samlas i de flesta fall in med dig som uppgiftslämnare. Personuppgifter kan därutöver komma att kompletteras, inhämtas samt kontrolleras genom användandet av offentliga och övriga register såsom folkbokföringsregistret, kreditupplysningsbolag, bolagsregister etc.

Insamling av personuppgifter sker utöver ovan även i kontakter med leverantörer och andra externa parter.

Besök på vår hemsida kan ske utan att besökaren behöver lämna några personuppgifter eller acceptera cookies.

Användandet av personuppgifter

A.P.E. företags service AB behandlar enbart sådana personuppgifter som vi har en laglig grund att behandla. Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser i verksamheten gentemot kunder, samarbetspartners, leverantörer, andra externa parter samt anställda och arbetssökande.

Personuppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring på grundval av vårt berättigade intresse att kommunicera med våra kontakter, bjuda in till evenemang, utbildning, statistik och för att utveckla verksamheten. Vid användning av aggregerad statistik och i vårt interna utvecklingsarbete anonymiseras personuppgifterna i möjligaste mån.

Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger oss enligt lag. Dina personuppgifter behandlas också vid utförande och administration av uppdraget. Den rättsliga grunden för vår behandling är avtalsrelationen.

Om du söker anställning på A.P.E. företags service AB kommer vi hantera dina personuppgifter i anslutning till rekryteringen. Om vi har för ändamål att spara dina ansökningshandlingar till senare rekryteringar kommer vi att fråga om ett samtycke för detta.

Samtycke

Behandlingen av personuppgifter kan i vissa fall baseras på ett givet samtycke för ett specifikt ändamål.

Om du har lämnat samtycke till en viss behandling av personuppgifter står det dig fritt att återkalla samtycket genom att ta kontakt med oss. Även om samtycket återkallas har A.P.E. företags service AB rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att fortsätta behandling på grundval av andra rättsliga grunder, såsom att fullgöra ett pågående avtal mellan dig och A.P.E. företags service AB.

Mottagare av personuppgifter

A.P.E. företags service AB kan komma att lämna ut personuppgifter till den behandlade själv och till tredje part såsom exempelvis myndigheter, leverantörer, underleverantörer, transportörer och serviceleverantörer.

A.P.E. företags service AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon utanför A.P.E. företags service AB annat än i de fall då:

 • Det överenskommits mellan oss och den vars personuppgifter vi behandlar.
 • Det inom ramen för visst uppdrag eller avtal är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata vår kunds 
intressen.
 • Det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet, följa ett beslut från myndighet eller beslut av domstol.
 • Vi anlitar en utomstående samarbetspartner eller tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning. I dessa fall får de som anlitas endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner, de får ej heller behandla personuppgifter för egna ändamål.
 • Det i övrigt är tillåtet enligt lag

A.P.E. företags service AB överför inte personuppgifter utanför EU/EES.

Säkerhetsåtgärder

A.P.E. företags service AB har vidtagit lämpliga tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att personuppgifter endast behandlas av behörig personal och att förhindra att personuppgiftsincidenter inträffar.

Lagringsperioden

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen för behandlingen, om inte uppgifterna får eller måste sparas längre enligt lag. 
A.P.E. företags service AB arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

Dina rättigheter

A.P.E. företags service AB, 556576-5111, Sörbyvägen 3 A, 692 34 Kumla är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivits ovan. Detta innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Om dina personuppgifter behandlas eller kommer att behandlas av A.P.E. företags service AB har du rätt att begära information från oss med besked om vilka personuppgifter som vi behandlar. Det är också möjligt för dig att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på info@apeforetagsservice.se. Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontaktinformation

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter eller för det fall du begär att få utöva någon av dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på info@apeforetagsservice.se, alt. telefon: 019-57 35 95.