Köpvillkor

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma.

Godkända kunder

A.P.E. Företags Service AB säljer enbart tjänster och varor till företag, föreningar och organisationer. Privatpersoner kan inte handla hos A.P.E. Företags Service AB.

Beställning

Beställaren måste vara minst 18 år. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att A.P.E. Företags Service AB lider ekonomisk skada polisanmäles. A.P.E. Företags Service AB förbehåller sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i A.P.E. Företags Service AB:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Betalning/Priser

Moms och frakt tillkommer på alla priser. Företag, föreningar och offentlig förvaltning kan faktureras efter godkänd kreditprövning. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. A.P.E. Företags Service AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. I de fall priset på en produkt är uppenbart felaktigt så kan detta tvinga A.P.E. Företags Service AB att häva köpet och återbetala eventuella inbetalade pengar på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till felet skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leveranstider & avbeställning

I fall kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med A.P.E. Företags Service AB:s köpvillkor. Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagerförd produkt, vilken köpts in speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från A.P.E. Företags Service AB per e-post. Beställd vara kan annulleras endast om A.P.E. Företags Service AB medger detta.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir A.P.E. Företags Service AB:s egendom till dess att full betalning erlagts.

Ansvar för fel

A.P.E. Företags Service AB:s ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljningsvillkor. A.P.E. Företags Service AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex men ej begränsat till inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Garanti

Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett års garanti om inget annat anges, med undantag för förbrukningsartiklar samt vissa typer av elektromekaniska komponenter exempelvis fläktar och lysrör, lampor. I de fall tillverkaren tillhandhåller längre garantitid än ett år omfattas varan utav densamma. A.P.E. Företags Service AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Support

För teknisk support/användarstöd äger A.P.E. Företags Service AB rätt att hänvisa kund till respektive tillverkare samt i förekommande fall till betalsupport. A.P.E. Företags Service AB lämnar ej användarstöd och support på fel som kan bero på interaktion mellan olika produkter.

Reklamation

Kunden skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri och att rätt varor har levererats. Vid reklamation skall kund kontakta A.P.E. Företags Service AB:s kundservice för erhållande utav returnummer, uppge beställning och fakturanummer samt orsak till reklamationen. Returnummer är sedan giltigt i 14 dagar. Vid samtliga fall då en vara returneras till A.P.E. Företags Service AB skall kunden först ha erhållit ett returnummer. Detta returnummer skall sedan tydligt märkas på försändelsen. Kunden bör skriva det erhållna returnumret på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. I de fall varan har levererats från A.P.E. Företags Service AB i ESD-emballage (antistatpåse eller annan specialkartong som skyddar varan från statisk elektricitet) skall varan returneras till A.P.E. Företags Service AB i samma typ av emballage, i annat fall förverkas garantin. Defekta produkter som returneras till A.P.E. Företags Service AB skall behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. Kund betalar för frakt till A.P.E. Företags Service AB och vid giltigt returärende betalar A.P.E. Företags Service AB returfrakten. I de fall returanledningen är garanti alt. reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift för att täcka upp A.P.E. Företags Service AB:s kostnader för hanteringen utav ärendet. Försändelser som saknar returnummer återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. A.P.E. Företags Service AB förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall då identisk vara ej finns tillgänglig.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut och paketet går i retur till A.P.E. Företags Service AB debiteras en avgift om 250:- plus moms för att täcka A.P.E. Företags Service AB:s transport och övrig administrativa avgifter.

Transportskadat gods

Om en vara från A.P.E. Företags Service AB skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören dock senaste inom 7 dagar.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från A.P.E. Företags Service AB:s sida, som gör att A.P.E. Företags Service AB ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att A.P.E. Företags Service AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt

A.P.E. Företags Service AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid slutförsäljning till nämnd prisbild eller p g a att en vara utgår så har A.P.E. Företags Service AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda pengar på bästa sätt. A.P.E. Företags Service AB skall också meddela kunden om ersättare eller likvärdig produkt finns tillgängligt. Samtliga våra produkter är avsedda för användning i Sverige om ej annat angetts.